LEGO to znak towarowy należący do Grupy LEGO. Nie jesteśmy powiązani z LEGO. LEGO nie uczestniczy w żaden sposób w naszej działalności, ani nie ponosi za tę działalność odpowiedzialności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING WIZYJNY

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z wystawą oraz prowadzonym monitoringiem wizyjnym realizowanym w ramach wystawy jest EVOLUTION‑LABS.IO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Administrator”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, obrony Administratora przed roszczeniami osób trzecich oraz ochrony mienia Administratora.
 3. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.
 4. Obszarem objętym monitoringiem wizyjnym jest: teren wystawy, obszar wokół wystawy, kasy, hol, bufet.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2 dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np.: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia).
 8. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 90 dni od daty ich powstania, chyba że stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym – wówczas nagrania będą przechowywane do czasu zakończenia takiego postępowania. Po upływie wskazanego wyżej okresu nagrania są usuwane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych zebranych na tej witrynie oraz zrejestrowanych przez monitoring oraz żądania ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO), jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając podpisane zgłoszenie na adres e – mail: hello@bricksandfigs.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora: ul. Henryka Dąbrowskiego 20, 30-532 Kraków.
 11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – w Polsce jest to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.